Uusiutuva energia on ympäristölle hellempi vaihtoehto

Uusiutuva energia on sellaista energiaa, jota saadaan luonnosta. Erilaisia uusiutuvan energian lähteitä ovat siten esimerkiksi auringonvalo, tuuli, sade, turve ja maalämpö. Ne ovat uusiutuvia siksi, koska ne eivät sinänsä voi loppua kesken, vaan energiaa tulee jatkuvasti lisää eli se uusiutuu. Erilaisia uudistuvaan energiaan liittyviä teknologioita ovat muun muassa aurinkovoima, tuulivoima, vesivoima, puuperäiset polttoaineet, biokaasut ja maakaasut. Esimerkiksi turve uusiutuu, joskin se lasketaan hitaasti uusiutuviin biopolttoaineisiin.

Vaihtoehtoisia energianlähteitä ovat kaikki sellaiset energianlähteet, joita käytetään fossiilipolttoaineiden asemasta. Useimmiten vaihtoehtoisiin energianlähteisiin kuuluvat sellaiset vaihtoehdot, joilla on vähemmän ympäristöä kuormittava vaikutus. Juuri tämä pyrkimys kehittää ympäristölle hellävaraisempia energianlähteitä on syy sille, miksi yhä useampi taho suuntaa katseensa uudistuvan energian muotoihin niin kotitalouksien kuin liiketoiminnankin pyörittämiseen. Ympäristönmuutoksen riskiä pyritään minimoimaan, jonka seurauksena yhä useammin maisemaan kuuluu tuulivoimalla pyöriviä tuulivoimaloita sekä aurinkopaneeleita yhä useammalla katolla.

Uudistuvan energian valjastaminen on kuitenkin vielä vasta lastenkengissään. On esimerkiksi arvioitu, että jopa 85 % kaikesta maailmasta löytyvästä mahdollisesta vesivoimasta on yhä täysin vaille hyödyntämistä. Puuta käytetään energianlähteenä aivan erityisesti kehitysmaissa, joka on äärimmäisen haitallista, sillä siinä ei kauaskatseiselle suunnittelulle ole annettu juurikaan sijaa. Valtavia metsäalueita on hakattu polttopuun saamiseksi, jonka myötä maaperä on köyhtynyt ja peräti aavikoitunut. Yksi ratkaisu olisikin keskittää yhä enemmän huomiota vesivoiman valjastamiseksi ja siirtää vähitellen painolastia pois puuperäisten polttoaineiden käytöstä.

Euroopan unioni pyrkii hyödyntämään erityisesti uudistuvia energianlähteitä päästäkseen tavoitteisiinsa energiantarpeensa täyttämisen suhteen. Jotkut Euroopan unionin maat ovat jo sitoutuneet tavoittelemaan uudistuvalle energialle 27 prosentin osuutta kaikesta kulutettavasta energiasta vuoteen 2030 mennessä osana EU:n energia- ja ilmastotavoitteita vuodelle 2030. Suomessa ollaan jo jossain määrin hyvässä tilanteessa, sillä uusiutuvaa energian tuotannon osuus oli noin kolmasosa sähkön kokonaistuotannosta. Valtaosa uudistuvalla energialla tuotetusta sähköstä oli peräisin vesivoimasta. Metsäteollisuudesta kertyvän jäteliemen avulla tuotettu sähkö edusti noin 20 prosentin osuutta ja puupolttoaineet noin 17 prosenttia. Kaiken kaikkiaan kulutetusta energiasta noin 26 prosenttia tuotettiin uusiutuvia energianlähteitä käyttämällä, joka onkin lähes Euroopan unionin asettamaa tavoitetta vastaava.